RiddoDuottarMuseat - Administrasjon

Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger, Karasjok. Foto: Anita Bjørnback, RiddoDuottarMuseat

Tlf. +47 78 46 99 50 / 406 11 821
Org. nr. 989 999 192

Besøksadresse Mari Boine geaidnu 17, Kárášjohka - Karasjok
Postadresse Postboks 143, N-9735 Kárášjohka - Karasjok

RiddoDuottarMuseat - samisk museumsstiftelse

Museumsstiftelsen består av fire samiske museer og Samisk kunstsamling i Vest-Finnmark

RDM har nordsamisk som hovedspråk.

Samisk kulturminnevern er et fagområde ved RDM.
RiddoDuottarMuseat deltar også i forvaltningen ved utførsel av samiske kunst- og kulturgjenstander fra Norge,
og arbeider i tillegg aktivt for å skaffe tilbake gjenstander som
i tidligere tider ble ført ut av Sápmi.

RDM - Formidler

RiddoDuottarMuseat formidler det kulturelle mangfoldet fra kyst til vidde gjennom gjenstander, fotografier,kunst og informasjon om immateriell kulturarv.

RiddoDuottarMuseat forvalter den største samiske kulturhistorisk gjenstandssamlingen i Norge.


Samlingen presenterer næringsutøvelse, hushold, religion, håndverk/duodji og billedkunst med opprinnelse i hele Sápmi.

Mål & Visjon

RiddoDuottarMuseat - aktivt bidra til vern av samisk identitet, språk og kulturtradisjoner.
Synliggjøring og utvikling ved
  • Å drive museums- og utstillingsvirksomhet som presenterer samisk kunst, tradisjoner, historie og kultur
  • Å formidle og informere om samisk kunst, historie, tradisjoner og kultur, samt kunnskapsproduksjon
  • Å arbeide for å heve kvaliteten på samisk museumsarbeid
  • Innsamle og dokumentere samisk kunst- og kulturhistorisk materiale
  • Å sikre gode bevaringsforhold for samlingene og en tilrettelegging som sikrer et bredt publikum tilgang til dem
  • At samisk språk bør utvikles som hovedspråk ved RiddoDuottarMuseat
  • Å yte museumsfaglig bistand til andre museer og aktuelle institusjoner
RiddoDuottarMuseat skal være åpen for, samt å selv medvirke til nært samarbeid med andre samiske museer, institusjoner, organisasjoner og næringsliv.

RDM skal bidra til utvikling av nasjonale museumsnettverk


OĐAS - NYHET - UUET


Fra venstre til høyre/
Gurut ravddas olgeš guvlui: Olaug Larsson, Eilif Nordvang, Hjalmar Strømeng og Anne May Olli. Foto: RDM

Eierstiftelse og RDM jobber sammen med Statsbygg for å utrede muligheter for å realisere et nytt bygg til Samisk Kunstmuseum og oppussing av eksisterende museumsbygg i Karasjok.

Bilde fra Mulighetsstudiet / Govva vejolašvuođaid guorahallamis


Opmodatstivra, RDM ja Statsbygg barget ovttas guorahallat vejolašvuođaid cegget ođđa viesu Sámi Dáiddamuseai ja ođasmahttit dálá museavistti.
Husflidsdagen 2019Velkommen til Kulturminnedagene i Porsanger!
Program 7.-15.9.2019 finner du her
Bures boahtin Kulturmuitobeivviide Porsáŋggus!
Prográmma 7.-15.9.2019 gávdno dás

Kulturminnedager Porsanger 2019

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter