Samlingsforvalter til Samisk Kunstmagasin

 

Kunstmagasinets innredningSamlingsforvalter ansettes til fast heltidsstilling ved avdelingen Samisk Kunstmagasin / Sámi Dáiddamagasiidna i Karasjok. Avdelingen er del av de fem konsoliderte enheter i museumsstiftelsen RiddoDuottarMuseat (RDM), øvrige avdelinger er De Samiske Samlinger / Sámiid Vuorká-Dávvirat i Karasjok, Kautokeino Bygdetun / Guovdageainnu Gilišillju, Porsanger Museum / Porsáŋggu Musea og Kokelv Sjøsamiske Museum / Jáhkovuona Mearrasámi Musea. De Samiske Samlinger i Karasjok huser også stiftelsens administrasjon.Samlingsforvalter for Samiske Kunstmagasin er sammen med museumslederen og den øvrige stab en aktiv deltaker for å sikre utvikling og gjennomføring av målsetninger i RiddoDuottarMuseat, og sørger for at arbeidsmiljøet i RDM holdes innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser. Samlingsforvalter ved kunstmagasinet vil i hovedtrekk arbeide med forvaltning av samlingen, og må også kunne bistå i forefallende musealt arbeid som kunsthåndtering, registrering, tilstandsvurdering, og pakking. Samlingen som forvaltes ved kunstmagasinet er av samisk samtidskunst og huser i underkant av 1500 verker som i hovedsak eies av Sametinget. Samlingen lånes ut aktivt til museer og gallerier nasjonalt, internasjonalt og også lokalt. Samlingen består av grafikk, maleri, skulptur, dáiddaduodji (samiske kunsthåndverker), installasjoner og øvrige digitale verker.

PRIMÆROPPGAVER

Administrative og organisatoriske oppgaver:

 • Registrering og katalogisering av eksisterende- og nyervervede kunstverker til arkiv og til den digitale databasen PRIMUS og DIGITALTMUSEUM utviklet av KulturIT.
 • Daglig forvaltning av samlingene, og jevnlig arbeid med utstillinger etter gjeldende vedtekter i RDM.
 • Ansvar for daglig vedlikehold av arkivet og den arkiverte dokumentasjon om kunstnere og kunstverker, samt fornyingen av arkivdata.
 • Produksjon av utstillingstekster til kataloger, nettutstillinger, m.m.
 • Har kontakt med kunstnere per e-post og telefon, også i fysisk møte med kunstnere på kunstmagasinet, ved museet, eller i forbindelse med utstillinger og reiser.
 • Ansvar kan delegelers til samlingsforvalteren for at oppgaver, planer og tiltak fra stiftelsesstyret og museumsleder gjennomføres.
 • Deltar i stiftelsens planarbeid etter behov.
 • Påser, bidrar til og tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø.
 • Sikre utvikling og gjennomføring av mål og strategier i RiddoDuottarMuseat.
 • Se til at RDM gis best mulig grunnlag til å utforme mål for museet i samsvar med innbyggernes og øvrige interessenters behov.
 • Deltar i arbeidet med innsamling, registrering, digitalisering, katalogisering, klassifisering, dokumentasjon og oppbevaring/ magasinering, tilstandsvurdering/-rapportering og kan ved behov bistå i arbeidet med konservering og forebyggende konservering av verker og arkivmaterialer.
 • Deltakelse i feltarbeid innenfor prosjekter i regi av RiddoDuottarMuseat eller samarbeidspartnere.
 • Muligheter til å delta på fagseminarer, konferanser i innland/utland med mulighet for kompetansehevende utvikling.
 • Skal ved behov bistå med faglig assistanse innenfor eget fagfelt for de andre enhetene av RDM

Prosjektarbeid:

 • Initiere aktuelle prosjekter alene eller sammen med relevante samarbeidspartnere
 • Bistå i arbeidet med det å skrive søknader til ekstern finansiering av aktuelle prosjekter

Utadrettet virksomhet:

 • Må være en utadrettet representant for det Samiske Kunstmagasinet.
 • Er delaktig i arbeidet med formidling ved utstillinger
 • Aktivt bidra til at nettsiden fremstår korrekt og oppdatert

SEKUNDÆROPPGAVER

 • Kan pålegges andre oppgaver innenfor stillingsinstruksen
 • Kan i tilfeller avløse avdelingsleder ved vedkommendes sykdom/fravær/tjenestereiser o.l.

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONER

 • Bachelor- eller mastergrad innenfor ett av fagområdene kunsthistorie, konservering, urfolksstudier, e.l. fag av relevans.
 • Søker bør inneha kunnskaper om samisk kunst og kultur, og nordområdene i Sápmi generelt.
 • Samisk, norsk, skandinavisk, gjerne også finsk/kvensk språkkompetanse, fortrinnsvis ideelt med engelskspråklige kunnskaper også
 • Lang ansiennitet kan erstatte formell kompetanse
 • Erfaring fra offentlig og organisatorisk virksomhet
 • Erfaring fra museumsarbeid, utstillingsarbeid og prosjektarbeid
 • Gode kunnskaper i samisk, skriftlig og muntlig (grunnfag eller tilsvarende) kompenseres med ett lønnstrinn
 • Beherske ulike dataprogram, f.eks. word, excel, powerpoint, photoshop, lightroom, adobepakken generelt
 • Personlig egnethet og grad av selvstendighet vektlegges

Fordel med:

 • Grunnleggende kompetanse om katalogisering og håndtering av kunst
 • Førerkort for bil, fortrinnsvis BE

 

Rapporterer til: Avdelingsleder ved Samisk Kunstmagasin

Ansettes av: Direktør i RiddoDuottarMuseat

Avlønning: Etter kompetanse og ansiennitet etter statens lønnsregulativ. Stillingskode alternativer  1408, 1085, 1010  (L.tr. 39-61).

Søknadsfrist: 10. august 2021

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Avdelingsleder på Samisk Kunstmagasin, Pål Omholt-Jensen, Tlf. 40859401

eller

RDM direktør Anne May Olli, tlf. 40601986