I anledning av folkemøtet om byggesaken i Karasjok 15. mai 2024 holdt RDMs styreleder Marit Meløy et innlegg. Innlegget ble holdt på samisk. En oversatt versjon er lagt ut her.

RDM forvalter flere museumssamlinger. Museenes virksomhet er blant annet å samle, bevare og formidle vår kulturarv. Fortiden har en betydning for nåværende og framtidens samfunn. Når vi kjenner vår historie, så er vi med på å sikre samisk framtid.

RiddoDuottarMuseat forvalter i dag en samisk kunstsamling, på kunstmagasinet i Karasjok. I denne samlinga er på omtrent 1700 verk. Vi mangler en arena hvor vi får vise denne samlingen til vårt folk, i vårt eget perspektiv.

Det samiske samfunnet har over flere tiår arbeidet for å etablere et samisk kunstmuseum. Spesielt har  samiske kunstnere har ivret for å få museet realisert. Det er våre kunstneres fantastiske arbeid som gjør at samisk kunst er  anerkjent i Norge og utlandet, og det er deres suksess som har aktualisert realiseringen av et samisk kunstmuseum. I det nye samiske kunstmuseet, så får samisk kunst den arenaen som det fortjener.

Når vi begynner å bygge ett nytt museumsbygg, begynner også jobben med å etablere det samiske kunstmuseet. Vi skal bygge fagmiljøet som skal holde kunstsamlinga i hevd, produsere utstillinger og annet som formidler vår kunsthistorie.

Vi er med dette byggeprosjektet i ferd med å samlokalisere to museer. Samtidig som ny kunstmuseum bygges, så får også de samiske samlinger nye lokaler.  Det betyr at vi får bedre betingelser til forvaltningen av den kulturhistoriske samlingen. Vi kan dermed få gjenstander hjem, slik som Bååstede-samlinga, som fortsatt er i Oslo på Norsk Folkemuseum. Vi har til nå ikke hatt gode nok fasiliteter til å bevare disse samlingene, noe vi får ved å bygge nytt museumsbygg. Vi får bedre betingelser til å utføre museumsarbeidet i vårt eget perspektiv – bedre fasiliteter som gjør det mulig å bruke vår egen tradisjonelle kunnskap i både bevaring og formidling.

Det arbeidet som blir gjort er å samlokalisere to likeverdige museer – et kulturhistorisk museum og et kunstmuseum, begge med særegne kravspesifikasjoner. Vi ser også på samlokaliserings fordeler, slik som fellesarealer. Her vil det samiske holistiske perspektiv komme frem i møtet mellom det kulturhistoriske og kunsten.

Dette er unikt, da vestlige museer skiller mellom og holder adskilt kulturhistorie og kunst – det gjør ikke vi. På denne måten ivaretar vi Sámiid Vuorká-Dávvirats særegenhet som museum – der kunsten har vært en naturlig del av vår kulturhistoriske formidling.

For RDM er det viktig at vi har de beste forutsetninger som mulig for å gi det samiske samfunnet det kulturløftet vi fortjener, nye arbeidsplasser der vi nyttegjør vår egen kultur, tradisjon og språk – og bygger oss sterkere. For å være i stand til å bevare samlinger, styrke formidlingsarbeidet og bruke vår tradisjonskunnskap på flere områder krever det å ha en plattform å bygge dette på. Vi trenger sterke faglige ansatte som trives og lykkes på jobb. Alt dette krever nye fasiliteter, og det er det vi har lagt til grunn; å gi det samiske samfunnet det beste utviklingspotensialet vi kan gjennom dette byggeprosjektet. Dette vil være med på å gi oss flere muligheter.

Vi forstår og vi godtar at ikke alle er enige med oss, og det er vondt å gi slipp på det gamle. Derfor jobber vi også veldig mye med å dokumentere det gamle bygget og dens historie – slik at dette er med oss videre.

RiddoDuottarMuseats visjon er at vi viderefører vår livsarv fra vår fortid til vår fremtid. Museumsarbeidet har 50-, 100-, 200- års perspektiv – og til det trengs det er bygg som kan realisere vår visjon.