Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsler vi at forslagsstiller Statsbygg har satt i gang følgende planarbeid: Detaljregulering for nytt museumsbygg, RiddoDuottarMuseat, Karasjok

Detaljreguleringen skal tilrettelegge for riving av eksisterende museumsbygg i Mari Boine geaidnu, og å
reise et nytt bygg for samlokalisering av De Samiske Samlinger og Samisk kunstmuseum.
Reguleringsplanen skal også åpne for etablering av tilhørende anlegg, videreutvikling av
friluftsutstillingen, oppgradering av Mari Boine geaidnu og en snarvei til sentrum. Nærmere redegjørelser
for planlagte arealformål, byggehøyder, utnyttelsesgrad m.m. finner du i  planinitiativet som er lagt ut på RAMBØLL NORGE AS nettside (klikk her).