OFELAČČAT/MUSEABARGIT 2019

RiddoDuottarMuseat ohcet ofelaččaid/museabargiid 2019 geassái dáid museaide

Mii ohcat bargiid geat liikojit ja beroštit gaskkustit dieđuid sámiid kultuvrra, historjjá ja servodaga birra.

Ohccit galget

 • leat deavdán 18 jagi
 • máhtit gaskkustit sámi kulturhistorjjá ja sámi servodaga birra
 • máhtit davvisámegiela ja/dahje dárogiela, ja áinnas maid ovtta dáid gielain: suoma/kvena, eŋgelas, duiska, spanska dahje franska

Geassebargái sáhttet biddjot maiddái eará museabarggut.

Ohcamis galget dát dieđut ja mildosat

 • Guđemuš RDM museas ozat barggu
 • Áigodat goas sáhtat bargat
 • Giellamáhtu
 • Duođaštuvvon skuvla- ja bargoduođaštusaid máŋgosat


Virggit virgekodas 1078, BR 2. Virggit bálkáhuvvojit bálkáceahki 22 rájes gitta 38 rádjai, stáhta bálkáregulatiivva mielde. Bálká rehkenastojuvvo ansiennitehta ja gelbbolašvuođa mielde. Virgádeapmi dahkko gustovaš lágaid, njuolggadusaid ja šiehtadusaid vuođul.

Eanet dieđuid addá konsuleanta Margrethe Vars, tlf. +47 78 46 99 50.

OHCANÁIGEMEARRI 23.04.2019

Ohcama sáddet
RiddoDuottarMuseat, Poastaboksa 143, NO-9735 Kárášjohka
dahje e-postii post@rdm.no

Merke ohcama "Geassebargu 2019"

GUIDER/MUSEUMSMEDARBEIDERE 2019

RiddoDuottarMuseat søker guider/medarbeidere for sommeren 2019 til

Vi søker serviceinnstilte og engasjerte medarbeidere som liker å formidle.

Søkere må

 • ha gode kunnskaper om samisk kultur, historie og samfunnsliv
 • være fylt 18 år
 • beherske nordsamisk og/eller norsk, samt minst ett av språkene: finsk/kvensk, engelsk, tysk, fransk

Det må også påregnes andre arbeidsoppgaver ved museene.

Søknaden må inneholde opplysninger om

 • Ved hvilket av RDMs museer ønsker du å jobbe på
 • Ønsket arbeidsperiode
 • Hvilke språk behersker du
 • CV med bekreftede kopier av vitnemål og attester må vedlegges


Stillingene plasseres i stillingskode 1078, LR 2. Stillingene lønnes etter lønnstrinn 22-38 i Statens lønnsregulativ, lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, reglement og overenskomster.

Nærmere opplysninger fås av konsulent Margrethe Vars, tlf. +47 78 46 99 50.

SØKNADSFRIST: 23.04.2019

Søknaden sendes til
RiddoDuottarMuseat, Postboks 143, N-9735 Karasjok
eller til e-post: post@rdm.no

Søknaden merkes: "Sommerguide 2019"


OĐAS - NYHET - UUET

Kunstutstilling Salongen

Porsanger Museum

03.12.19 - 29.02.2020

Denne utstillingen er for alle som er interessert i kunst, eller ønsker å lære mer om samisk kunst. Vi ønsker først og fremst skape møteplass for folk som ellers ikke er eksponert for kunst, og som vil oppleve noe annerledes. Museet tilbyr formidling og møteplass for grupper og foreninger i Porsanger og Karasjok på kveldstid. Ta kontakt med siv.marit@rdm.no


Utstillingsåpning 27.11.kl.18
Utstillingsåpning 27.11.kl.18
Čájáhusrahpan 27.11.dii.18
Čájáhusrahpan 27.11.dii.18
RiddoDuottarMuseain (RDM) lea giđa rájes rabas 100 % virgi ossodatjođiheaddjin Sámiid Vuorká-Dávviriin, Kárášjogas.Ohcanáigemearri: 15.11.2019

RiddoDuottarMuseat har til våren en ledig 100 % stilling som avdelingsleder på De Samiske Samlinger i Karasjok. Søknadsfrist: 15.11.2019
 • Porsanger Museum/ RDM Utstillingsåpning 05.11.19 kl. 12
 • Mearrasiida 09.11.19 kl. 11-17
 • Kultursalen, Lakselv 09.11.19 kl. 18-21

SÁMI GIELLAVAHKKU

Sámiid Vuorká-Dávvirat searvá Sámedikki giellavahkkui golggotmánu 21.-27. b.

PrográmmaGiellavahkku 2019


RDM får en ny styreleder /
Ođđa stivrajođiheaddji RDM stivrii

RDM stivrajođiheaddji Johan Ailo Kalstad lea válljen heaitit dán ámmáhis. Son lea doaibman RDM stivrajođiheaddjin measta 4 jagi. RDM ođđa stivrajođiheaddjin álgá Johan Vasara.

RDMs styreleder Johan Ailo Kalstad har valgt å avtre som styreleder for RDM etter nesten fire år. Johan Vasara overtar ansvaret som styreleder for RDM.

Bilde:

Govvejeaddji/Fotograf: Johan Mathis Gaup. Bildet ble tatt i anledning av Kautokeino Bygdetuns 30- års jubileum i 2017./Govva Gilišilju 30-jagi ávvodoaluin 2017:s.
Gurutravddas olgešguvlui/Fra venstre: Johan Vasara, Johan Aslak Hætta (Gilišilju jođiheaddji/leder av Kautokeino bygdetun), Johan Ailo Kalstad. Foran: direktør Anne May Olli.

Loga/Les:

Preassadieđáhus/Pressemelding
Fra venstre til høyre/
Gurut ravddas olgeš guvlui: Olaug Larsson, Eilif Nordvang, Hjalmar Strømeng og Anne May Olli. Foto: RDM

Eierstiftelse og RDM jobber sammen med Statsbygg for å utrede muligheter for å realisere et nytt bygg til Samisk Kunstmuseum og oppussing av eksisterende museumsbygg i Karasjok.

Bilde fra Mulighetsstudiet / Govva vejolašvuođaid guorahallamis


Opmodatstivra, RDM ja Statsbygg barget ovttas guorahallat vejolašvuođaid cegget ođđa viesu Sámi Dáiddamuseai ja ođasmahttit dálá museavistti.
Husflidsdagen 2019Velkommen til Kulturminnedagene i Porsanger!
Program 7.-15.9.2019 finner du her
Bures boahtin Kulturmuitobeivviide Porsáŋggus!
Prográmma 7.-15.9.2019 gávdno dás

Kulturminnedager Porsanger 2019

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter