RDM sin hederspris 2018 tildeles Alf Isak Keskitalo.


Foto: Hans R. Mathisen, 1979 (@SVD)
Styret for RiddoDuottarMuseat (RDM) vedtok enstemmig på styremøtet den 13.3.18, etter forslag fra de ansatte på RDM, å gi hedersprisen 2018 til mag.art. Alf Isak Keskitalo.

Mandag 25.juni tildeles RDMs hederspris til Alf Isak Keskitalo på et arrangement på Kautokeino Bygdetun kl 15:30-18:00. Hedersprisen består av et reisestipend på kr 7500,- og et diplom. Diplomet er designet av kunstner Máret Ánne Sara fra Kautokeino.

RDM ønsker å hedre Alf Isak for hans lange karriere som museumsansatt, som konservator og som leder, både på De Samiske Samlinger i Karasjok og på Kautokeino Bygdetun. For Alf Isak er museene viktige institusjoner i samisk samfunnsoppbygging og kulturreising - for bruk av samisk språk, tradisjon og kultur i den samiske institusjonsoppbyggingen. Alf Isak er den første samen som tok høyere utdanning som filosof og var med på å bygge opp samisk forskning, gjennom både Nordisk samisk institutt og museet. Alf Isak har publisert om lag 50 fagartikler og har bl.a. skrevet sogneboka for Kautokeino kommune.

Styreleder Johan Ailo Kalstad uttaler at «For oss er det veldig morsomt å få lov til å gjøre ære på Alf Isak. Han har med sin faglige kompetanse, solide samiske kulturkunnskap og med sin omgjengelige væremåte vært veldig sentral i oppbygningen av våre første samiske institusjoner»

Foreslå kandidat til RiddoDuottarMuseat hederspris 2018

Nå er det atter tid for utdeling av RiddoDuottarMuseats Hederspris.

RDMs eiere og tilhørende museumsforeninger oppfordres til å foreslå kandidater for RDMs Hederspris 2018.
Forslag
med en begrunnelse på minst en halv A4-side sendes til e-post post@rdm.no innen 23.02.2018.

Hvem kan sende inn forslag
RDMs eiere, ansatte, tilhørende museumsforeninger og styremedlemmer.

RiddoDuottarMuseat styret innførte RDMs hederspris i 2007
Formålet med prisen er å hedre ildsjeler innen samisk og kvensk museumsarbeid. Hedersprisen utdeles hvert 2. år og tildeles til personer eller interesse/frivillgeorganisasjoner som har vært aktivt med i det museale arbeidet.
Hedersprisen består av et reisestipend på kr. 7.500,- og et hedersbevis.


Vedtak om tildelingen av årets hederspris fattes på RiddoDuottarMuseat-styremøte i mars måned, og prisen overrekkes i forbindelse med styremøte i juni 2018.

Nærmere informasjon om hedersprisen gis av direktør Anne May Olli tlf. 406 01 986, eller på e-post amo@rdm.no.

RiddoDuottarMuseat Hederspris er tidligere tildet

2016 Ingar Eira, Kokelv
2014 Historiker Arvid Petterson, Brennelv i Porsanger
2011Edel Hætta Eriksen, Kautokeino
2009 SVD-DSS Museumsforeninga for De Samiske Samlinger i Karasjok
2007 Ole Johan Nikodemussen, KokelvRiddoDuottarMuseats Hederspris 2016 til Ingar Eira

RiddoDuottarMuseats styreleder Johan Ailo Kalstad overrakte hedersprisen for 2016 til Ingar Eira. Begivenheten fant sted i Karasjok. Foran fra venstre: styremedlem Ragnhild Vassvik, styreleder Johan Ailo Kalstad og Ingar Eira.
Foto: Anne May Olli, RiddoDuottarMuseat.

Styreleder Johan Ailo Kalstad fikk æren av å overrekke RDM-hederspris 2016 til Ingar Eira den 28.11.2016 i Karasjok.
Ingar Eira mottok hedersprisen med stor ydmykhet.
- Å bli tildelt hedersprisen er en stor ære, i følge Eira selv. Prisen kom uventet innrømmet han.
Hedersp
risen består av et reisestipend på kr. 7.500,- og et diplom. Diplomet er designet av kunstner Annelise Josefsen fra Kokelv.

Styret for RiddoDuottarMuseat vedtok enstemmig i styremøtet 14. juni 2016, om å hedre Ingar Eira.

Mye talte for Ingar Eira
"Ingar Eira har brukt mye av sin tid på å bidra med sine kunnskaper i det museale arbeidet, og han har vært en sentral person allerede før starten av museum-konsolideringsprosessen. Spesielt etableringen av Kokelv sjøsamiske museum og i arbeidet med anskaffelsen av Nillágården til museet. Ingar har hele tiden hatt en god kommunikasjon med alle i museums-saker".

Ingars hjertesaker i over 30 år har vært ivaretakelse av samiske tradisjoner og bevaring av samisk språk.

I 2014 ble han tildelt Kvalsund kommunes kulturpris for sitt over 30 årige kamp for det samiske språket.
Han har blant annet vært sentral i:

  • stiftelsen av Jáhkovuona Sámiid Searvi/Kokelv Sameforening i 1983, og allerede dengang startet samling av informasjon og gjenstander med tanke på en museumsetablering i Kokelv
  • i 1991 var han en sentral person i etableringen av Jáhkovuona museasearvi/Kokelv museumsforening
  • i 1991 en av ildsjelene for etableringen av Jáhkovuona mearrasámi musea /Kokelv sjøsamiske museum
  • i 2005 oppnevnt av Sametinget, som styremedlem i styret for Sámiid Vuorká-Dávvirat, før museumskonsolideringen
  • i 2006 etter konsolideringen fortsatte som styremedlem i styret for RiddoDuottarMuseat frem til 2014
  • fra 2014 og frem til i dag er han varamedlem i styret for RDM
  • en lang rekke med politiske- og andre styreverv allerede fra 80-årene og frem til i dag

Det var innkommet tilsammen 7 forslag på hederspriskandidater, foreslått av RDMs eierstyrer og tilhørende museumsforeninger/venneforeninger.

Eierstiftelsen for Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger står bak forslaget om hederspris til Ingar Eira.

OĐAS - NYHET - UUET

Kunstutstilling Salongen

Porsanger Museum

03.12.19 - 29.02.2020

Denne utstillingen er for alle som er interessert i kunst, eller ønsker å lære mer om samisk kunst. Vi ønsker først og fremst skape møteplass for folk som ellers ikke er eksponert for kunst, og som vil oppleve noe annerledes. Museet tilbyr formidling og møteplass for grupper og foreninger i Porsanger og Karasjok på kveldstid. Ta kontakt med siv.marit@rdm.no


Utstillingsåpning 27.11.kl.18
Utstillingsåpning 27.11.kl.18
Čájáhusrahpan 27.11.dii.18
Čájáhusrahpan 27.11.dii.18
RiddoDuottarMuseain (RDM) lea giđa rájes rabas 100 % virgi ossodatjođiheaddjin Sámiid Vuorká-Dávviriin, Kárášjogas.Ohcanáigemearri: 15.11.2019

RiddoDuottarMuseat har til våren en ledig 100 % stilling som avdelingsleder på De Samiske Samlinger i Karasjok. Søknadsfrist: 15.11.2019
  • Porsanger Museum/ RDM Utstillingsåpning 05.11.19 kl. 12
  • Mearrasiida 09.11.19 kl. 11-17
  • Kultursalen, Lakselv 09.11.19 kl. 18-21

SÁMI GIELLAVAHKKU

Sámiid Vuorká-Dávvirat searvá Sámedikki giellavahkkui golggotmánu 21.-27. b.

PrográmmaGiellavahkku 2019


RDM får en ny styreleder /
Ođđa stivrajođiheaddji RDM stivrii

RDM stivrajođiheaddji Johan Ailo Kalstad lea válljen heaitit dán ámmáhis. Son lea doaibman RDM stivrajođiheaddjin measta 4 jagi. RDM ođđa stivrajođiheaddjin álgá Johan Vasara.

RDMs styreleder Johan Ailo Kalstad har valgt å avtre som styreleder for RDM etter nesten fire år. Johan Vasara overtar ansvaret som styreleder for RDM.

Bilde:

Govvejeaddji/Fotograf: Johan Mathis Gaup. Bildet ble tatt i anledning av Kautokeino Bygdetuns 30- års jubileum i 2017./Govva Gilišilju 30-jagi ávvodoaluin 2017:s.
Gurutravddas olgešguvlui/Fra venstre: Johan Vasara, Johan Aslak Hætta (Gilišilju jođiheaddji/leder av Kautokeino bygdetun), Johan Ailo Kalstad. Foran: direktør Anne May Olli.

Loga/Les:

Preassadieđáhus/Pressemelding
Fra venstre til høyre/
Gurut ravddas olgeš guvlui: Olaug Larsson, Eilif Nordvang, Hjalmar Strømeng og Anne May Olli. Foto: RDM

Eierstiftelse og RDM jobber sammen med Statsbygg for å utrede muligheter for å realisere et nytt bygg til Samisk Kunstmuseum og oppussing av eksisterende museumsbygg i Karasjok.

Bilde fra Mulighetsstudiet / Govva vejolašvuođaid guorahallamis


Opmodatstivra, RDM ja Statsbygg barget ovttas guorahallat vejolašvuođaid cegget ođđa viesu Sámi Dáiddamuseai ja ođasmahttit dálá museavistti.
Husflidsdagen 2019Velkommen til Kulturminnedagene i Porsanger!
Program 7.-15.9.2019 finner du her
Bures boahtin Kulturmuitobeivviide Porsáŋggus!
Prográmma 7.-15.9.2019 gávdno dás

Kulturminnedager Porsanger 2019

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter