Kulturminister Trine Skrei Grande besøkte De Samiske Samlinger

RiddoDuottarMuseat (RDM) - Sámiid Vuorká-Dávvirat (SVD) / De Samiske Samlinger i Karasjok hadde besøk av Kulturminister Trine Skei Grande, onsdag 7. mars 2018. Sammen med henne var Kulturrådets styreleder Tone Hansen og direktør Kristin Danielsen. Fra kulturdepartementet deltok i tillegg politisk rådgiver Mona Melanie Lindseth, ekspedisjonssjef Christine Hamnen og seniorrådgiver Bengta Ryste (ikke tilstede på bildet). På bildet ser vi i tillegg Sametinget V/ Magne Svineng, SVD-Eierstiftelse v / Olaug Larsson og Hjalmar Strømeng som også er styremedlem i RDMs styre. RDM styre v/ Karasjok ordfører Svein Atle Somby og Ingar Eira. RDMs ansatte v/ direktør Anne May Olli, SVD-museumsleder Berit Åse Johnsen, Leder på kunstmagasinet Gry Fors, Konsulent ved Kautokeino Bygdetun Ellen Bals, sekretær Margrethe Vars og Jelena Porsanger som tiltrer stillingen som konservator på SVD fra 1.mai 18.

Kulturministeren med sitt følge fikk høre om det «ikke eksisterende kunstmuseet», manglende utstillingslokaler og prosjektet Sámi Dáiddamusea som RDM hadde i 2017 sammen med Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø. Videre fikk de informasjon om at SVD var det første samiske offentlige kulturbygg og om SVDs historie, om Bååstede - prosjektet (tilbakeføring av samisk kulturarv). Det ble omvisning i utstilling, og i de små magasinene på SVD, samt at Kulturministeren fikk besøke verkstedet for å se det arbeidet som gjøres i forhold til bygningsvern. Vi synes vi hadde et kjempefint møte med en kulturminister som var oppriktig interessert i det vi hadde å fortelle og som spurte mange spørsmål som vi satt stor pris på (foto @ Anita Bjørnback)

RDM på Internasjonal konferanse: Indigenous Photography

Pressebilde
7.-8.9.2017 foregår avslutningskonferansen Indigenous Photography ved Det Arktiske Universitet i Tromsø. Museumsleder Berit Åse Johnsen ved Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger deltar i prosjektavslutningen på vegne av RiddoDuottarMuseat.

RiddoDuottarMuseat er en deltakende part i dette prosjektet: Indigenous Photography Studies: Current Developments and Challenges, Workshop "Sami Visual Culture seen from within" in Guovdageaidnu (Kautokeino) June 2016.
Negotiating History: Photography in Sámi Culture

Mer informasjon om konferansen her
Lenke til programmet her

Samer og urfolk vil forvalte egen kulturarv

Direktør Anne May Olli deltok på New Encounters konferansen om urfolks kulturarv på Nasjonalmuseet i Australia 16-18.03.16. Hovedtema i konferansen var urfolks rett til å forvalte sin egen kulturarv.

- Flere foredragsholdere satt fokus på behovet for repatriering, tilbakelevering av gjenstandsmateriale til urfolk. Spesielt ble nevnt religiøse gjenstander og menneskelige levninger, men også kulturhistoriske gjenstander, i følge Olli.

Premissene er vanskelige å oppfylle
Spørsmålet rundt Samenes rett til egen kulturarv ble belyst i direktør Ollis foredrag. Bååstede-prosjektet setter premissene til de samiske museene for å kunne få tilbake kulturhistorisk gjenstandsmateriale. Oppfylling av krav til magasiner og utstillinger stiller spørsmål om tilbakeleveringen er økonomisk gjennomførbart.


Anne May Olli har selv deltatt i utformingen av Bååstede-prosjektet som hun presenterte i Australia. Krav til magasiner og utstillinger om sikring av gjenstander er store og kostnadskrevende - beregnet til 37 millioner kroner i 2012. Ingen av de Samiske museene eller Sametinget har penger til gjennomføringen av prosjektet. Staten har ikke bidratt økonomisk per i dag.

Store behov ved museene
Utfordringen er at de samiske museene må oppgraderes, gjenstandene renses for presticider, pakkes og fraktes til en beregnet kostnad i år 2012 til kr 37 millioner norske kroner. Disse pengene har ikke de samiske museene og heller ikke sametinget som forvalter de Samiske museene. Staten ved regjeringen har til dags dato ikke bidratt økonomisk til at samene kan få forvalte sin egen kulturarv gjennom tilbakeføring av halvparten av den samiske samlingen til Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo.

- Ved tilbakelevering av materialet vil ansvaret for videre bevaring til kommende generasjoner tilfalle de enkelte Samiske museene, og det er et ansvar samene gjerne vil ta, konstaterer Anne May Olli.

Anne May Olli deltok i paneldebatten på konferansens siste dag. Konklusjonen er at urfolk ønsker å være del i prosesser som omhandler dem selv - om det er i utstillinger på museer eller i politikk. Ingen skal på vegne av urfolk ta opp urfolkssaker - uten at urfolket selv deltar. Medbestemmelse og deltakelse er viktig for alle,
avslutter
direktør Anne May Olli.

RiddoDuottarMuseat direktør var invitert av Nasjonalmuseet i Australia til konferansen New Encounter for å belyse repatrieringsprosessen i Norge. Olli belyste også hvorfor repatrieringen er viktig, spesielt for de samiske museene i Finnmark. Mye av gjenstandsmateriale i Finnmark ble brent under andre verdenskrig.

Samisk gjenstandsmateriale som forventes tilbakeført til de Samiske lokalmuseene inneholder pesticider = giftstoffer som i dag kan settes i sammenheng med utvikling av kreft og Alzheimer.
Giftstoffer i samisk gjenstandsmateriale er dokumentert ved Anne May Ollis mastergradsarbeide i 2013.

Publisert 22.03.2016 av Anita Bjørnback

PRIMUS-arbeidet prioriteres i 2016

Styret for RDM har vedtatt i 2015 at samtlige avdelinger i RDM skal prioritere PRIMUS-registreringer i 2016.
Det betyr mindre arrangementer og utstillinger ved alle avdelingene. I tillegg er det innskrenkninger i åpningstidene for å frigjøre personale til oppgaven. Forarbeidet til Primusregistreringen består i registrering av nye gjenstander og revidering av tidligere registreringer, innsamling av mer informasjon, emnesetting og fotografering. Dette er et stort og krevende arbeid.

Hva er PRIMUS?
Primus er et system for forvaltning av museumssamlinger - en felles digital løsning for forvaltning, formidling på Digitalt Museum og utvikling av samlingene for museer og andre kulturinstitusjoner.

OĐAS - NYHET - UUET

Kunstutstilling Salongen

Porsanger Museum

03.12.19 - 29.02.2020

Denne utstillingen er for alle som er interessert i kunst, eller ønsker å lære mer om samisk kunst. Vi ønsker først og fremst skape møteplass for folk som ellers ikke er eksponert for kunst, og som vil oppleve noe annerledes. Museet tilbyr formidling og møteplass for grupper og foreninger i Porsanger og Karasjok på kveldstid. Ta kontakt med siv.marit@rdm.no


Utstillingsåpning 27.11.kl.18
Utstillingsåpning 27.11.kl.18
Čájáhusrahpan 27.11.dii.18
Čájáhusrahpan 27.11.dii.18
RiddoDuottarMuseain (RDM) lea giđa rájes rabas 100 % virgi ossodatjođiheaddjin Sámiid Vuorká-Dávviriin, Kárášjogas.Ohcanáigemearri: 15.11.2019

RiddoDuottarMuseat har til våren en ledig 100 % stilling som avdelingsleder på De Samiske Samlinger i Karasjok. Søknadsfrist: 15.11.2019
  • Porsanger Museum/ RDM Utstillingsåpning 05.11.19 kl. 12
  • Mearrasiida 09.11.19 kl. 11-17
  • Kultursalen, Lakselv 09.11.19 kl. 18-21

SÁMI GIELLAVAHKKU

Sámiid Vuorká-Dávvirat searvá Sámedikki giellavahkkui golggotmánu 21.-27. b.

PrográmmaGiellavahkku 2019


RDM får en ny styreleder /
Ođđa stivrajođiheaddji RDM stivrii

RDM stivrajođiheaddji Johan Ailo Kalstad lea válljen heaitit dán ámmáhis. Son lea doaibman RDM stivrajođiheaddjin measta 4 jagi. RDM ođđa stivrajođiheaddjin álgá Johan Vasara.

RDMs styreleder Johan Ailo Kalstad har valgt å avtre som styreleder for RDM etter nesten fire år. Johan Vasara overtar ansvaret som styreleder for RDM.

Bilde:

Govvejeaddji/Fotograf: Johan Mathis Gaup. Bildet ble tatt i anledning av Kautokeino Bygdetuns 30- års jubileum i 2017./Govva Gilišilju 30-jagi ávvodoaluin 2017:s.
Gurutravddas olgešguvlui/Fra venstre: Johan Vasara, Johan Aslak Hætta (Gilišilju jođiheaddji/leder av Kautokeino bygdetun), Johan Ailo Kalstad. Foran: direktør Anne May Olli.

Loga/Les:

Preassadieđáhus/Pressemelding
Fra venstre til høyre/
Gurut ravddas olgeš guvlui: Olaug Larsson, Eilif Nordvang, Hjalmar Strømeng og Anne May Olli. Foto: RDM

Eierstiftelse og RDM jobber sammen med Statsbygg for å utrede muligheter for å realisere et nytt bygg til Samisk Kunstmuseum og oppussing av eksisterende museumsbygg i Karasjok.

Bilde fra Mulighetsstudiet / Govva vejolašvuođaid guorahallamis


Opmodatstivra, RDM ja Statsbygg barget ovttas guorahallat vejolašvuođaid cegget ođđa viesu Sámi Dáiddamuseai ja ođasmahttit dálá museavistti.
Husflidsdagen 2019Velkommen til Kulturminnedagene i Porsanger!
Program 7.-15.9.2019 finner du her
Bures boahtin Kulturmuitobeivviide Porsáŋggus!
Prográmma 7.-15.9.2019 gávdno dás

Kulturminnedager Porsanger 2019

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter