Nordnorsk kunstmuseum (NNKM), Office of Contemporary Art Norway (OCA), RiddoDuottarMuseat (RDM) og Svalbard Museum leverer den 25.6.2020 kl 14.00 til 14.35 innspill til regjeringen ved Kulturminister Abid Raja om at kunst og kultur som drivere for samfunnsutvikling, innovasjon og skaperkraft får en styrket posisjon i den nye Nordområdemeldingen.

Selve overleveringen og presentasjonene fra institusjonene og Kulturministeren kan du følge her:

https://vimeo.com/430366785

Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde og regjeringen ønsker å opprettholde Arktis som en fredelig og stabil region, samtidig som det er et mål å utvikle Nord-Norge til en av landets mest skapende og bærekraftige regioner. Regjeringen legger til høsten frem en ny stortingsmelding om Nordområdene hvor hovedvekten skal være på samfunnsutviklingen i nord, næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap. Urfolk og samiske spørsmål har også, ifølge regjeringen, en selvfølgelig plass i meldingen.

Arktis og de norske nordområdene står sentralt i viktige diskusjoner om fremtidens scenarier. Når vi kjenner kraften og ressursene som gjemmer seg i isen, hvordan global oppvarming skaper nye utfordringer for alt fra fortidsminner som ikke lenger ligger trygt i tørr is, til nye kommunikasjonsruter via nordøstpassasjen, nordområdene som forskingsfelt og lyttestasjon for global utvikling, og de store økonomiske og samfunnsmessige utfordringene – forstår vi at vi trenger innovative tilnærminger, menneskelig kreativitet, lokal kunnskap og forankring, og mot – for å imøtese, bearbeide og utvikle alt fra landbesittelse, makt og ressurser: Vi trenger med andre ord fokus på kunsten og kulturen inn i meldingen som har hovedvekt på samfunnsutvikling i nord.

Kunsten og kulturen får sin verdi gjennom enkeltmenneskers liv og samfunnet, når den gjenkjennes og gjenkjenner samfunnet rundt oss, i vår tillit, vår mistillit, vår tro, vår kraft og våre scenarioer for fremtiden. Winston Churchill, den britiske statsministeren under andre verdenskrig, blir ofte referert på at han når stilt ovenfor kutt i kulturbudsjettet for å finansiere krigsinnsatsen, uttalte «Hva har vi da å kjempe for?». Og det er (uansett sannhetsgehalt) et meget godt og relevant spørsmål.

Ursula K. Le Guin sier det slik: «We need to relearn our way of being in the world. Renew our awareness of belonging to the world, how do we go about it?”

Ett svar må være at vi tar med oss kunst og kultur når vi skal lage strategier for videreutvikling av et strategis viktig område som Nordområdet. Her må vi utfordre naturlige og nasjonale strukturer, utnytte og ivareta naturressurser i det spennet som ligger her politisk og næringsmessig, og utvikle og posisjonere den nordligste verdensdel i et klimaendringsperspektiv. Et sentralt spørsmål er hvordan de fellesskap og de estetiske begreper utforsket i det 19. og 20. århundre, av kunstnere, intellektuelle og hos urbefolkningene skal kaste lys på debatten og de erfaringene vi nå gjør oss. Fra store nasjonale institusjoner til lokale og regionale aktører, frivillige og enkeltmenneskene, bærere og utviklere av kunst- og kulturliv.

 

RDM kontakt;

Styreleder Johan Vasara tlf. 93099520